logo stedelijk orkest
Advertisement
Huishoudelijk Reglement PDF Afdrukken E-mail
Artikel 1.

Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en wordt geacht de op hem betrekking hebbende bepalingen in genoemde statuten en huishoudelijk reglement na te leven.

Artikel 2.

Degene, die bij de vereniging is uitgeschreven als lid, of medewerker heeft geen aanspraak meer op de verenigingseigendommen en dient binnen vier weken na de datum van zijn uitschrijving bij de vereniging de bij hem in gebruik zijnde verenigingseigendommen in goede staat in te leveren bij de daarvoor aangewezen personen.

Artikel 3.

Ieder lid of medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor de bij hem in gebruik zijnde verenigingseigendommen.

Artikel 4.

Ieder lid is verplicht deel te nemen aan de repetities, en muzikale uitvoeringen van de vereniging.

Artikel 5.

Iedere medewerker is verplicht aan de verenigingsactiviteiten deel te nemen, indien het bestuur zulks nodig oordeelt.

Artikel 6.

Een lid of medewerker, die om gegronde reden niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging kan voldoen, dient het bestuur hiervan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 7.

Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid of medewerker tijdelijk gehele of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging.

Artikel 8.

De op medewerkers betrekking hebbende artikelen van de statuten en het huishoudelijk reglement worden aan deze personen door het bestuur kenbaar gemaakt.

Artikel 9.

Het bestuur bepaalt, waar en wanneer muzikale uitvoeringen, repetities, vergaderingen e.d. zullen worden gehouden.

Artikel 10.

Zonder toestemming van het bestuur mag de vereniging niet anders dan in zijn geheel in het openbaar optreden.

Artikel 11.

Overeenkomstig de artikelen 10 en 14 van de statuten, kunnen in onderstaande gevallen het dagelijks bestuur zelfstandig handelen:
a.Bij het aannemen van nieuwe leden
b.Bij het royeren van leden.

Artikel 12.

Het bestuur is verplicht jaarlijks tenminste één algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarin door het bestuur rekenschap en verantwoording moet worden afgelegd aan de leden, en waarin de benoemingen van de bestuursleden en kascommissieleden moet plaatsvinden.

Stemmingen.

Artikel 13.

a.Indien stemming noodzakelijk is wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.
b.Voor het aannemen van een voorstel, waarover schriftelijk of mondeling wordt gestemd, is een volstrekte meerderheid van stemmen vereist.
c.Bij staking van stemmen wordt de stemmin herhaald. Staken de stemmen ook de tweede maal, dan beslist het lot.
d.Alle stemmingen kunnen plaatsvinden ongeacht het aantal leden, dat in een betreffende vergadering aanwezig is.

Bestuursverkiezing.

Artikel 14.

a.Ieder bestuurslid treedt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering om de vier jaar af volgens een door de secretaris opgemaakt rooster.
b.Na zijn/haar aftreden kan ieder bestuurslid terstond herkiesbaar zijn.
c.De verkiezing van de voorzitter geschiedt apart; de verkiezing van de overige bestuursleden geschiedt collectief.
d.Tot 24 uur voor de algemene ledenvergadering kunnen de namen van de door de leden te stellen tegenkandidaten voor bij de bestuursverkiezing openvallende bestuursplaatsen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, voorzien van de handtekeningen van tenminste 5 leden van het aantal der stemgerechtigde leden.
e.Zijn alle aftredende bestuursleden herkiesbaar en zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan worden deze bestuursleden automatisch herbenoemd.
f.Zijn alle aftredende bestuursleden herkiesbaar en zijn wel tegenkandidaten gesteld, dan wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt, bestaande uit de aftredende bestuursleden en de tegenkandidaten. Uit deze voordracht wordt via een stemming, overeenkomstig de artikelen 13 en 14c het vereiste aantal bestuursleden gekozen.
g.Zijn niet alle aftredende bestuursleden herkiesbaar, dan wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt, bestaande uit de wel herkiesbaar zijnde aftredende bestuursleden, aangevuld met zoveel leden als er definitief uittredende bestuursleden zijn. Zijn nu geen tegenkandidaten gesteld, dan worden de door het bestuur voorgedragen personen automatisch in het bestuur (her)benoemd.
h.Zijn in het geval van artikel 14g wel tegenkandidaten ingediend, dan wordt de voordracht uitgebreid met deze tegenkandidaten. Uit deze voordracht wordt via een stemming, overeenkomstig de artikelen 13 en 14c het vereiste aantal bestuursleden gekozen.
i.In die gevallen, waarin dit artikel niet voorziet, kan het bestuur besluiten tot een vrije stemming.

Artikel 15.

Het aannemen van leden geschiedt op voorstel van het bestuur, evenals het benoemen van een (ex)-lid tot erelid. In deze gevallen kan het bestuur tot een schriftelijke stemming besluiten op aandrang van de leden in een betreffende vergadering.

Kascommissie.

Artikel 16.

a.De leden van de kascommissie worden in eerste instantie benoemd op voorstel van het bestuur.
b.Het bestuur draagt hierbij jaarlijks zoveel leden van de vereniging voor als er open plaatsen in de kascommissie zijn tijdens de verkiezing.
c.De vergadering is gemachtigd tegenkandidaten te stellen, hetgeen overeenkomstig artikel 14d dient te geschieden.
d.Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan worden de door het bestuur voorgedragen personen automatisch is de kascommissie benoemd.
e.Zijn wel tegenkandidaten gesteld, dan worden deze door het bestuur aan bovenstaande voordracht toegevoegd. Uit de nieuwe voordracht wordt dan via een stemming, overeenkomstig artikel 13, het vereiste aantal kascommissieleden gekozen.
f.Ingeval er meer dan één kascommissielid moet worden gekozen, geschiedt deze verkiezing collectief.

Artikel 17.

De voorzitter leidt de vergaderingen en is bevoegd samen met de overige bestuursleden bestuurs- of ledenvergaderingen te beleggen. Hij is verplicht op voorstel van tenminste 1/3 van het aantal der stemgerechtigde leden een huishoudelijke vergadering te beleggen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de 2e voorzitter de leiding over.

Artikel 18.

De secretaris is verplicht:
a.De correspondentie van de vereniging te voeren.
b.Mededelingen te doen van de door de vereniging ingekomen stukken en deze te bewaren in het archief van de vereniging.
c.Tot het maken van notulen van de vergaderingen, waarin huishoudelijke zaken zijn behandeld en deze notulen in de volgende vergadering vóór aanvang van de vergadering aan de overige bestuursleden te verstrekken.

Artikel 20.

De penningmeester is belast met de inning van de aan de vereniging verschuldigde gelden en tot het doen van betalingen, die door het bestuur nodig worden geacht. Hij is verplicht ieder jaar zijn boeken en bescheiden ter inzage te geven aan de kascommissie. Artikel 21. Indien het bestuur zulks nodig oordeelt, kan een deel van het kasgeld op een door het bestuur voor te stellen wijze worden belegd onder voorwaarden gesteld in art. 21 lid 1 van de statuten.

Artikel 22.

De inventaris van de vereniging moet bij een solide verzekeringsmaatschappij naar dagwaarde zijn verzekerd.

Instrumenten.

Artikel 23.

Terzake van instrumenten is een beleidsplan opgesteld. Deze is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en is als aanhangsel bijgevoegd.

Artikel 24.

In die gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van ……….., waarmee alle voorgaande reglementen zijn vervallen.

Opgemaakt:
 
Advertisement